Apakah Honda Civic memiliki Electronic Brake-force Distribution (EBD)?

1 Menjawab :
  • Collett

    Ya, Honda Civic memiliki Electronic Brake-force Distribution (EBD), yaitu: Honda Civic 1.5L Turbo.