Apakah Isuzu MU-X memiliki Power Socket?

1 Menjawab :
  • Ben_13

    Ya, Isuzu MU-X memiliki Power Socket, yaitu: Isuzu MU-X 4X4 MT, Isuzu MU-X Premiere, Isuzu MU-X Royale.