Apakah Nissan Kicks memiliki Pemutar CD/DVD?

1 Menjawab :
  • Carolyn...

    Tidak, Nissan Kicks tidak memiliki Pemutar CD/DVD.