Berapa Tangki bahan bakar (Liter) yang dimiliki Toyota CHR ?

1 Menjawab :
  • Climber230890

    Tangki bahan bakar (Liter) Toyota CHR adalah 50.