Apakah Isuzu MU-X memiliki Jumlah airbag?

1 Menjawab :
  • Caroline...

    Tidak, Isuzu MU-X tidak memiliki Jumlah airbag.