Apakah Toyota Sienta memiliki Bluetooth?

1 Menjawab :
  • Darren

    Ya, Toyota Sienta memiliki Bluetooth, yaitu: Toyota Sienta G MT, Toyota Sienta V MT, Toyota Sienta G CVT, Toyota Sienta V CVT, Toyota Sienta Q CVT.