Apakah Toyota Sienta memiliki Power Socket?

1 Menjawab :
  • CathyMay12

    Ya, Toyota Sienta memiliki Power Socket, yaitu: Toyota Sienta G MT, Toyota Sienta V MT, Toyota Sienta G CVT, Toyota Sienta V CVT, Toyota Sienta Q CVT.